จินตนา ภักดีชายแดน (จินตวีร์ วิวัธน์)

จินตนา ภักดีชายแดน (นามสกุลเดิม ปิ่นเฉลียว) เกิด 6 เมษายน 2485 เสียชีวิต 24 พฤษภาคม 2531 (46 ปี) เป็นนักเขียน ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2506 และจบการศึกษาปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรในปีการศึกษา 2517 นามปากกาของ จินตนา ภักดีชายแดน จินตวีร์ วิวัธน์

นักเขียน

2013

มณีสวาท

- บทประพันธ์