จิณณะ จอมขันเงิน

จิณณะ จอมขันเงิน

นักแสดง

2562

สารวัตรใหญ่

- จ่าจำเทิด
2559

สารวัตรเถื่อน

- (รับเชิญ)
2558

เพลิงตะวัน

- จอม (รับเชิญ)
2557

ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม

- กะยิน (รับเชิญ)
2555

ขุนเดช

- น้ำ (ลูกน่วม) (รับเชิญ)