จำรัส วิเศษโกมล

จำรัส วิเศษโกมล

โปรดักชั่น

2518

ตะวันตกดิน

- อำนวยการสร้าง