จาฤก กัลย์จาฤก

จาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้นำบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สู่ความเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจบันเทิง ระดับแนวหน้าของเอเชียจนเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ในต่างประเทศ จาฤก กัลย์จาฤก กล่าวว่า "เราจะต้องมีบทบาทในการเชื่อมโยง ไม่สร้างปัญหาความรุนแรง หรือสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรม ถ้าร่วมมือกันได้ ทุกสื่อทุกเนื้อหาจะนำมาต่อยอดเพิ่มคุณค่าและเน้นทางสังคมและวัฒนธรรมได้" , "เรามองว่าต่อไปเราจะไม่ได้ค้าขายกังคนแค่ 60 ล้นคน แต่เป็น 600 ล้านคนทั่วอาเซียน"

ด้านการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (Communications Maintenance: CM) ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center Thailand) อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)