จัสมินน่า กุสเนทโซว่า

นักแสดง

2567

ลักษณวงศ์

- ทิพเกสร (ตอนเด็ก)