จันทิรา ใจก่อตั้ง

จันทิรา ใจก่อตั้ง

โปรดักชั่น

2525

พ่อค้าแม่ขาย

- อำนวยการสร้าง