จันทรา จันทมณี

จันทรา จันทมณี

โปรดักชั่น

2518

ปล้นครั้งสุดท้าย

- อำนวยการสร้าง
2519

เผาขน

- อำนวยการสร้าง