จันทนา ทรงศรี

จันทนา ทรงศรี

โปรดักชั่น

2526

เพื่อน-แพง

- อำนวยการสร้าง