จักรสิงห์ ประภาสะโนบล

จักรสิงห์ ประภาสะโนบล

โปรดักชั่น

2528

กัมพูชา

- ดำเนินงานสร้าง