จรูญ เปรมฤทัย

จรูญ เปรมฤทัย

โปรดักชั่น

2524

สัตว์สงคราม

- อำนวยการสร้าง