จรูญ คงจันทร์

โปรดักชั่น

2527

ยอดนักเลง

- ดำเนินงานสร้าง