คำสิงห์ ศรีนอก

คำสิงห์ ศรีนอก

นักแสดง

2520

ทองปาน

- นักวิชาการ