คามิน ไพรพฤกษ์

คามิน ไพรพฤกษ์

นักแสดง

2015

สาบควายลายคน

- บุญล้อมวัยเด็ก (นักแสดงสมทบ)