คมสันต์ ภูมัย

คมสันต์ ภูมัย

โปรดักชั่น

2538

บุญชู 8 เพื่อเธอ

- อำนวยการสร้าง