คณิต คุณาวุฒิ

คณิต คุณาวุฒิ

อาร์ต

2521

เมียหลวง

- กำกับศิลป์