ข้าวโพด สมโภชน์ โตรักษา

สมโภชน์ โตรักษา ชื่อเล่น ข้าวโพด เกิด 1 พฤษภาคม

การศึกษา : มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อนุปริญญาตรี ราชภัฎพระนคร ปริญญาตรี ราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงในระบอบประชาธิปไตย หรือ ปปร.9 จากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 ( บยส. 17) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5 (นยปส.5) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการค้าและการลงทุน รุ่นที่ 9 TEPCoT รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการการค้า ได้รับทุน IVLP จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ให้ไปศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชนและสิทธิมนุษยชน ใน 5 เมืองหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการต่อต้านและป้องกันการทุจริตสากล ที่สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสากล หรือ IACA ประเทศออสเตรีย อบรมได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ประนีประนอม รุ่นที่ 1

ประวัติการทำงาน : ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้ดำเนินรายการคอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ผู้ดำเนินรายการคอข่าว

ที่มา : ch7.com