ขวัญ ภาณุมาศ สุวรรณ์

ภาณุมาศ สุวรรณ์ ชื่อเล่น ขวัญ เป็นนักแสดงชาวไทย

ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ