กิตติยา ลาดพันนา

กิตติยา ลาดพันนา

อำนวยการสร้าง

2534

ตังเกเดือด

- อำนวยการสร้าง