กายสิทธิ์ ตันติเวชกุล

กายสิทธิ์ ตันติเวชกุล

โปรดักชั่น

2519

สู้

- อำนวยการสร้าง
2521

หมอตีนเปล่า

- อำนวยการสร้าง