กัมพล พฤกษศรี

กัมพล พฤกษศรี

กํากับการแสดง

ลำดับภาพ

2515

เพชรตาแมว

- ลำดับภาพ

นักแสดง