กันตนา กัลย์จาฤก

นักแสดง

2546

กษัตริยา

- พระอินทรเทวี(วัยเยาว์)
2540

หัวใจทระนง

- (รับเชิญ)