กฤษณพงษ์ นาคธน

กฤษณพงษ์ นาคธน

กํากับการแสดง

2524

ทุ่งกุลาร้องไห้

- ผู้กำกับ
2527

1 นรกโลกันตร์

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2528

คนดีที่บ้านด่าน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2529

คู่วุ่นวัยหวาน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2529

หัวใจเดียวกัน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2530

คำมั่นสัญญา

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2533

กระท่อมใหม่ทะเลเดิม

- ผู้ช่วยผู้กำกับ