กรุงนคร โชติไสว

กรุงนคร โชติไสว

นักแสดง

2567

ขวัญหล้า

- คำปัน